Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

διαγώνισμα λατινικών γ λυκείου (κείμενα 21-29)

                 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
                                                                          
Ονοματεπώνυμο:

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam.
------------------------------------------------------------------------------------
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio».                                         
                                                                                          Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από
         τις παρακάτω λέξεις:

        grandia: τη δοτική ενικού και τη γενική πληθυντικού
                        αριθμού στο γένος που βρίσκεται.
        exemplum: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
        sutorem:την αφαιρετική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
        parem salutationem: την ονομαστική ενικού και τη γενική
                                             πληθυντικού αριθμού.
        avis: την αιτιατική και την αφαιρετική ενικού αριθμού.
        operam: την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.
                                                                                              Μονάδες 5

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από  
        τις παρακάτω αντωνυμίες:

        quae: τη γενική και την αιτιατική ενικού αριθμού στο  
                    γένος που βρίσκεται.
        quendam: τη δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού στο
                            θηλυκό γένος.
        eum: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθ-
                  μου στο γένος που βρίσκεται.
        talium: την αφαιρετική ενικού και την ονομαστική πληθυ-
                      ντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.
                                                                                           Μονάδες 4

1.γ. i) sonora, duriora, meliora: να γράψετε τους άλλους βαθ-
           μούς των επιθέτων(να διατηρηθούν η πτώση, το γένος
           και ο αριθμός τους)
      ii) meliora: να σχηματίσετε το αντίστοιχο επίρρημα και να
                           γράψετε τα παραθετικά του.
                                                                                           Μονάδες 6  
  
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από
        τους παρακάτω ρηματικούς τύπους(στους περιφραστι-
        κούς τύπους να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο):

       dixit: το β’ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού στην ίδια φωνή
                 και την αφαιρετική του γερουνδίου.
       videri: το απαρέμφατο Μέλλοντα και το β’ πληθυντικό
                   Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή.
       scribam: τη Μετοχή Μέλλοντα και το γ’ πληθυντικό Οριστι-
                     κης Συντελεσμένου Μέλλοντα στην Παθητική φωνή
       doceret: το β’ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου
                      στην ίδια φωνή.
       impendebat: το β’ ενικό Υποτακτικής Παρακειμένου στην
                               ίδια φωνή.
       didicit: το γ’ ενικό Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
       attulit: το β’ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή
                     και το γ’ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα στην
                     Παθητική φωνή.
                                                                                           Μονάδες 11

2.β. solebat: να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές του
                     ρήματος.                                                      Μονάδες 4

3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
        sonora, fore, corvum, frustra, cupidus, audita salutatione,
        salutationum.                                                           Μονάδες 7

3.β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη  σε παθητική 
        στις παρακάτω προτάσεις:

     i)Meliora enim fore spero, quae deinceps scribam.
    Ii)Sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit.
                                                                                            Μονάδες 8

4.α. Να δικαιολογήσετε με βάση τους κανόνες της ακολου-
        θίας των χρόνων το χρόνο και την έγκλιση των παρακά-
        τω δευτερευουσών προτάσεων:

     i)quae scripsisset
    ii) ut corvum doceret parem salutationem
                                                                                           Μονάδες 6

4.β. audita salutatione Caesar dixit: Να μετατρέψετε τη μετοχή
       στην αντίστοιχή της δευτερεύουσα πρόταση.
                                                                                           Μονάδες 9  

                               ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

2 σχόλια: