Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

διαγώνισμα λατινικών γ λυκείου (κείμενα 31-38)

            ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
                 ΥΛΗ: ΜΑΘΗΜΑ 31-38                              
Ονοματεπώνυμο:

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam multas imagines fortissimorum virorum – non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum – scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt!
――――――――――――――――――――――――――――――――
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum  venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clarā voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse.
                                                                                                          Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακά-
        τω λέξεις:

libri: την αφαιρετική ενικού αριθμού
sapientium: την αιτιατική ενικού αριθμού
omnia: την αφαιρετική ενικού αριθμού
litterarum: τη δοτική ενικού αριθμού και την κλητική πληθυντικού
                      αριθμού
lumen: τη δοτική και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
praedonum: τη γενική ενικού αριθμού
clarā voce: τη γενική και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
                                                                                                          Μονάδες 5

1.β. nobis, eum: Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις αντωνυμίες και να
       τις κλίνετε στο γένος ή στο πρόσωπο που βρίσκονται και στους
       δύο αριθμούς.
                                                                                                          Μονάδες 4
 1.γ.  i) multas, fortissimorum, clarā: να γράψετε τα παραθετικά των
          επιθέτων (να διατηρηθούν η πτώση, το γένος και ο αριθμός τους).
         ii) pleni, multas: να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και να
             γράψετε τα παραθετικά τους.
                                                                                                          Μονάδες 6

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
         παρακάτω ρηματικούς τύπους (στους περιφραστικούς τύπους να
        ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο):

sunt: το απαρέμφατο Παρακειμένου
accederet: τη μετοχή Ενεστώτα και το α΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτα-
                     κτικής Υπερσυντελίκου στην Παθητική φωνή
intuendum: το γ΄ ενικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα
reliquerunt: το β’ ενικό πρόσωπο Οριστικής Παρατατικού
venerunt: την αφαιρετική του σουπίνου και τη δοτική του γερουνδίου
existimasset: το β’ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην
                          ίδια φωνή
abiectis: το απαρέμφατο Μέλλοντα στην ίδια φωνή
                                                                                                           Μονάδες 9

2.β.  iacerent: να γίνει χρονική αντικατάσταση
                                                                                                           Μονάδες 4

         imitandum: να γραφούν τα απαρέμφατα Μέλλοντα και Παρακει-
                                μένου.                                                               Μονάδες 2


3.α. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
        in tenebris, ad intuendum, nobis, salutatum, venisse(το 1ο στο δεύ-
        τερο απόσπασμα), voce
                                                                                                            Μονάδες 6

3.β.  • cum Africanus in Literno esset
         • cum se ipsum captum venisse eos existimasset
         Quod ut praedones animadverterunt
        Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω δευτερευουσών προτά-
        σεων και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους.
                                                                                                             Μονάδες 9 

4.α. abiectis armis: Να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχή της δευ-
        τερεύουσα πρόταση ( cum ιστορικός ή διηγηματικός + ρήμα).
                                                                                                             Μονάδες 7

4.β. quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet:
        Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον διατυ-
        πώσετε έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή πιθανή.
                                                                                                              Μονάδες 8                                              ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου