Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΚΕΙΜΕΝΑ 40-49)


            ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ονοματεπώνυμο:

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in liberā patriā mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.
                                                                                                            Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
        παρακάτω τύπους:

viri: την αιτιατική ενικού αριθμού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
aetatis: την αφαιρετική ενικού αριθμού και τη γενική πληθυντικού
               αριθμού.
matre: τη γενική πληθυντικού αριθμού.
multis: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος στο
              συγκριτικό βαθμό.
mors: τη γενική ενικού αριθμού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
servitus: τη δοτική ενικού αριθμού και την αφαιρετική πληθυντικού
                 αριθμού.
                                                                                                              Μονάδες 5

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις πα-
        ρακάτω αντωνυμίες:

his: τη δοτική ενικού αριθμού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
        στο ίδιο γένος.
qui: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.
tu: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο πρώτο πρόσωπο.
nihil: τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος.
                                                                                                              Μονάδες 5

1.γ. i) antiquissimi, multis, liberā: Να γράψετε τους άλλους δύο βαθ-
        μούς των επιθέτων (να διατηρηθούν η πτώση, το γένος και ο αριθ-
        μός τους).
        ii) plane, diu: Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των επιρ-
            ρημάτων.
                                                                                                              Μονάδες 5

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους πα-
        ρακάτω ρηματικούς τύπους(στους περιφραστικούς τύπους να
        ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο):

coluisse: το απαρέμφατο Ενεστώτα στην ίδια φωνή.
dicuntur: το γ΄ ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής Παρατατικού και το
                  β΄ πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής Υπερσυντελίκου
                  στην ίδια φωνή.
locuti sunt: το απαρέμφατο Μέλλοντα και το γ΄ενικό πρόσωπο της Προ-
                      στακτικής Μέλλοντα.
peperissem: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Μέλλοντα στην
                        ίδια φωνή και τη γενική Γερουνδίου.
haberem: το γ΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Παρακειμένου στην ίδια
                   φωνή.
                                                                                                              Μονάδες 8

2.β. vis: Να κλίνετε την Υποτακτική Παρατατικού.
                                                                                                              Μονάδες 3

2.γ. consequaris: Να γράψετε όλα τα απαρέμφατα του ρήματος.
                                                                                                              Μονάδες 4

3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
        viri, cum matre, obsoleto, in patriā, pati.
                                                                                                              Μονάδες 53.β. Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis?:
       Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους.
                                                                                                              Μονάδες 6
3.γ. Roma non oppugnaretur ( a te): Να μετατρέψετε την Παθητική σύ-
        νταξη σε Ενεργητική.
                                                                                                              Μονάδες 4

4.α.  -  quod neminem scire atque intellegere vis
         quae dicas
   Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων (μονάδες 2),
   τον τρόπο εισαγωγής τους (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλι-
   ση και το χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 2).
                                                                                                              Μονάδες 6

4.β. At contra hos, si pergis, aut immmatura mors aut longa servitus
        manet: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον
        διατυπώσετε έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη του πραγ-
        ματικού για το παρόν.
                                                                                                              Μονάδες 5

4.γ. Quin taces, ut consequaris, quod vis? :
     Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση τη φρά-
     ση: ille hominem rogavit…  
                                                                                                              Μονάδες 4                                          ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου