Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Λατινικά Γ΄ Λυκείου


                                      ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο:

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu hominem investiga, quaeso, summāque diligentiā vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.
                                                                                                            Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις πα-
        ρακάτω λέξεις:

diebus: τη δοτική και την αφαιρετική ενικού αριθμού.
impudens: την αφαιρετική ενικού αριθμού και τη γενική πληθυντικού
                    αριθμού.
hominem: την κλητική ενικού αριθμού.
diligentiā: τη δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
preti: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού.
scelus: τη γενική ενικού αριθμού και την αιτιατική πληθυντικού αριθ-
             μού.
                                                                                                              Μονάδες 5

1.β. rediens: Να κλίνετε τη μετοχή στο γένος που βρίσκεται στον ενικό
                        αριθμό.
                                                                                                              Μονάδες 3


1.γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις πα-
        ρακάτω αντωνυμίες:

eum: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.
quid: τη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος.
mihi: τη δοτική ενικού αριθμού στο δεύτερο πρόσωπο.
nihil: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος.
                                                                                                              Μονάδες 4

1.δ.   i) impudens, summā: Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων
              (να διατηρηθούν η πτώση, το γένος και ο αριθμός τους).
         ii) parvi: Να σχηματίσετε το αντίστοιχο επίρρημα και να γράψετε
              τα παραθετικά του.
                                                                                                              Μονάδες 3

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους πα-
        ρακάτω ρηματικούς τύπους:

venisset: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Παρατατικού στην ίδια
                  φωνή.
cognosco: το γ΄ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή
                   και τη δοτική  του γερουνδίου.
scire: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φω-
           νή.
credis: το β΄ ενικό πρόσωπο Οριστικής Παρακειμένου στην  ίδια φωνή.
mitte: το απαρέμφατο Μέλλοντα στην Παθητική φωνή.
rediens: την αφαιρετική του σουπίνου.
noli: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού.
adfectus est: το γ΄ ενικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
possit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου.
                                                                                                            Μονάδες 10

2.β. mentiebatur: Να γράψετε το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό
        σε όλους τους χρόνους της Οριστικής και της Υποτακτικής(να λά-
        βετε υπ’ όψιν το υποκείμενο στους περιφραστικούς τύπους).
                                                                                                              Μονάδες 5

3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: indignatus,
        aperte, homo, Romam, spectare, preti.
                                                                                                              Μονάδες 6
3. β. non esse(το πρώτο στο πρώτο απόσπασμα): Να χαρακτηρίσετε
         συντακτικά το απαρέμφατο, να γράψετε το υποκείμενό του και να
         αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου.
                                                                                                              Μονάδες 4

3.γ. Epheso rediens tecum deduc: Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση,
        ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
                                                                                                              Μονάδες 5

4.α.  -  cum Ennius ad Nasicam venisset
         -  quod Nasica tam aperte mentiebatur
         quanti homo sit
   Να αναγνωρίσετε τις παραπάνω δευτερεύουσες προτάσεις και να αι-
   τιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς.
                                                                                                              Μονάδες 8

4.β. Visne scire quid Nasica responderit? : Να μετατρέψετε τον ευθύ
        λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση τη φράση: Rogavit eum
                                                                                                              Μονάδες 7
 


                                           ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

    
                   
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου