Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής - Ασκήσεις για το Αντικείμενο

Να χαρακτηρίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων ως μονόπτωτα ή δίπτωτα, να βρείτε τα αντικείμενα τους, να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα και να τις μεταφράσετε.

1. Ὧν μεμνημένοι καὶ ἐμοὶ καὶ τῷ πατρὶ βοηθήσατε καὶ τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις καὶ τοῖς ὅρκοις οἷς ὀμωμόκατε. 
2. Ἐννοεῖσθ’ ὡς ὁ μὲν ἐπιθυμεῖ δόξης. 
3. Πρὸς τί με ταῦτ’ ἐρωτᾷς;
4. Αἰσχίνης τοίνυν τοσοῦτον ὑπερβέβληκεν ἅπαντας ἀνθρώπους ὠμότητι καὶ συκοφαντίᾳ, ὥστε καὶ ὧν αὐτὸς ὡς ἀτυχημάτων ἐμέμνητο, καὶ ταῦτ’ ἐμοῦ κατηγορεῖ. 
5. Ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν.
6. Ἐδίδασκε αὐτὸν τὴν στρατηγίαν.
7. Οὗτος ἐμὲ τῶν πατρῴων ἀπεστέρησεν.
8. Ἐκώλυον τοῦ ἀγῶνος τοὺς Λακεδαιμονίους.
9. Ἀθηναῖοι Σωκράτους θάνατον κατέγνωσαν.
10. Λύκος διώκει ἀμνόν.
11. Οἱ Ἓλληνες ἐπαύσαντο τῆς πλεονεξίας.
12. Δαρεῖος ἔπεμψε ναῦς διακοσίας.
13. Κεράννυμι ὕδωρ τῷ οἴνῳ.
14. Ἔτι δὲ λέγω ὑμῖν καὶ τοῦτο.
15. Τῶν τιμῶν τοῖς φίλοις μεταλαμβάνομεν.
16. Κινδυνεύουσιν τὸν ἔσχατον κίνδυνον.
17. Λυκομήδης ἐνεφύσησεν θάρρος τοῖς Μαντινεῦσι.
18. Μὴ ἀφέλησθέ μου τόδε τὸ ἀργύριον.
19. Τισσαφέρνης συμφορὰς τοὺς Ἕλληνας εἰργάσατο.
20. Ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
21. Μείγνυμι ὕδατον οἶνον.
22. Τό ἄρχειν οὐδέν κωλύει τοῦ φιλεῖσθαι.
23. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος.
24. Οἱ Πέρσαι διδάσκουσιν τοὺς παῖδας σωφροσύνην.
25. Ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ.
26. Κῦρος ἔδωκεν ἑκάστῳ ἀνδρὶ πέντε μνᾶς.
27. Ζῶμεν βίον ἄριστον.
28. Οὐ μεταμελήσει σοι τῆς ἐμῆς δωρεᾶς.
29. Κῦρος ἐπεμελεῖτο τῶν βαρβάρων.

30. Ἱστόρει ἡμᾶς τά τῆς μάχης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου