Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής - Ασκήσεις για το Κατηγορούμενο

Άσκηση 1
Να εντοπίσετε τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος τους:

1. Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινὰ.
 
2. Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις.
 
3. Εἰ τοιαύτη ἐστὶν (ἡ γυνὴ) οἵαν σὺ λέγεις.
 
4. Πάντων δεινότατόν ἐστι διαβολή.
 
5. Ὑπαίθριοι δ' ἔξω ἐστρατοπεδεύετε.
 
6. Πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος.
 
7. ᾜρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα.
 
8. Ἐγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα.
9. Ξενίας ἦν στρατηγός.
10. Οὗτος ἐνομίζετο θεός.
11. Τοῦτο καλοῦσιν μανίαν.
12. Αὕτη ἡ ἀποικία ἦν πότε Ἀθηναίων.
13. Τρίτος ἔφυγε.
14. Ἡ ἡγεμονία ἐστὶ τῶν πολιτῶν.
15. Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσει σοφός.
16. Οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸν Ἀγησίλαον εἵλοντο βασιλέα.
17. Τὰς ναῦς ἑκούσας παρέλαβε.
18. Καὶ ὁ μὲν Περικλῆς, ὃς τότε διετέλει εἷς τῶν ἀρχόντων, ἦν πεντήκοντα ἐτῶν.
19. Ἐθελοντὴς ὑπομένει τοὺς πόνους.
20. Ἡ δικαιοσύνη τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐστι.

Άσκηση 2
Να εντοπίσετε τη γενική κατηγορηματική στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος της:
1. Νομίζει τὰς πόλεις εἶναι ἑαυτοῦ.
 
2. Τὰ ἱερά ἦν τριῶν ταλάντων.
 
3. Σιγή ἐστι σώφρονος τρόπου.
 
4. Αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ἀδικησάντων.
 
5. Ὅστις δ' ἐτῶν μέν ἐστιν πλειόνων ἢ πεντήκοντα.
 
6. Ἀλλὰ χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν.
 
7. Ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων.
 
8. Ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου, Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου.
9. Πάντα ἦν χρυσοῦ.
10. Πρόξενος ἦν τριάκοντα ἐτῶν.
11. Ὁ δοῦλος οὗτος Ἰάδμονος ἐγένετο.
12. Τὸ λέγειν ἀληθή ἐστι ἐλευθέρου ἀνδρός.
13. Τὸ τεῖχος ἦν εἴκοσι ποδῶν.
14. Λακεδαιμόνιοι Χίλωνα τῶν γερόντων ἐποίησαν.
15. Τὸ ἄρχειν οὐ παντός.

Άσκηση 3
Να βρείτε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενά τους στις παρακάτω προτάσεις και να τις μεταφράσετε:
1. Ἔκριναν αὐτὸν φιλομαθέστατον.
2. Ὁ δῆμος εἵλετο Μιλτιάδην στρατηγόν.
3. Ἀρταξέρξης Τισσαφέρνην σατράπην ἐποίησε.
4. Πάντων δεσπότην αὑτὸν ἐποίησε.
5. Τὴν τοιαύτην δύναμιν ἀνδρείαν καλῶ.
6. Ὀνομάζει τὴν πρόνοιαν δειλίαν.
7. Ἡ πόλις ἐκπέμπει ἡμᾶς εἰρηνοποιούς.
8. Οἱ Θετταλοὶ φίλον τὸν Φίλιππον ἡγοῦνται.

Άσκηση 4
Να χαρακτηρίσετε τα επιρρηματικά και προληπτικά κατηγορούμενα στις παρακάτω περιόδους.

1. Κατέβαινον εἰς τὰς κώμας σκοταῖοι.
2. Οἱ Ἀρκάδες πρῶτοι πλέουσι.
3.γ. Ἔχων δὲ τούτους Κῦρος ἀφίκετο αἰφνίδιος.
4. Χρὴ παῖδας ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς.
5. Ηὔξατο διὰ ταῦτα τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγα.
6. Ὁ ἄγγελος ἀφίκετο τριταῖος.

7. Τὸ Κύρου ὄνομα μέγιστον ηὔξετο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου