Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Λατινικά Γ' Λυκείου Κείμενο 21 Γραμματικές ασκήσεις


ΜΑΘΗΜΑ ΧΧI (21)

1.  duce, urbem, dictator: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
2. immensam pecuniam, aequo iure, aurum omne, hoc factum: Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.
3. Να αναγνωριστούν γραμματικά οι αντωνυμίες του κειμένου.
4. quo, is, hoc: Να κλιθούν οι αντωνυμίες σ’ όλα τα γένη και στους δύο αριθμούς.
5. α) Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (ίδια πτώση, γένος, αριθμός). Να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και να γράψετε τα παραθετικά τους.
     β) diu: Να σχηματίσετε τα παραθετικά του επιρρήματος.
6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
  i) duce: τη δοτική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθμού.
 ii) flumen: την αφαιρετική ενικού, την αιτιατική και την αφαιρετική πληθυντικού
                    αριθμού. 
iii) aequo: την αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος στο συγκριτικό βαθμό.
iv) exilio:  την αιτιατική ενικού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
 v) iure: την ονομαστική και την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.
vi) quibus: την αιτιατική ενικού στο γένος που βρίσκεται.
vii) omne: τη δοτική ενικού και τη γενική πληθυντικού στο αρσενικό γένος.
viii) civitati: τη γενική και την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.
7. everterunt, acceperunt, factus est, secutus est, dicitur, rediit, reverses est: χρο-
    νική αντικατάσταση.
8. divisam, receipt, reverses est: Να σχηματιστούν οι μετοχές και τα απαρέμφατα
     στη φωνή που βρίσκονται.
9. Των αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του κειμένου να γραφούν όλοι οι τύποι της ενεργητικής φωνής.
10. deletis: Να γραφεί το γ’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων της Υποτακτικής στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.
11. Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται (στους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπ’ όψιν το υποκείμενο):
 i) deletis: το β’ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα και το γ’ πληθυντικό πρό-
                   σωπο  Προστακτικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
ii) everterunt: το γ’ ενικό πρόσωπο Οριστικής και Υποτακτικής Μέλλοντα στην
                          ίδια φωνή.
iii) fuerat: το β’ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού.
iv) factus est: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα και την Προστακτική
                        Ενεστώτα στην ίδια φωνή.
v) secutus est: το απαρέμφατο Μέλλοντα.
vi) recepit: την αφαιρετική σουπίνου και όλες τις πτώσεις του γερουνδίου.
vii) dicitur: το β’ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα και το γ’ ενικό πρό-
                    σωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.
viii) rediit: τη μετοχή Ενεστώτα και το γ’ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρακει-
                   μένου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου